Hotel Tester
 • Àmbit
 • Període de durada
 • Comunicació
 • Mecànica del programa
 • Mecànica d'avaluació
 • Premis
 • Guanyadors del programa
 • Gaudei del premi
 • Exclusions i restriccions
 • Consideracions de caràcter general
 • Privacitat i seguretat
Àmbit
El programa es desenvolupa a través del microsite www.eurostarshoteltester.com.
Període de durada
El programa es desenvolupa en un període de temps tancat, emmarcat des de la seva data de llançament el dia 1 de gener de 2021 fins al dia 31 de desembre de 2021 a les 23:59 hores. Així mateix, es comunicaran els noms dels guanyadors el dia 24 de gener de 2022.
Comunicació
Totes les comunicacions oficials del programa es realitzaran a través del perfil dels perfils socials d'Eurostars Hotels, newsletters i web. No obstant això, Eurostars Hotels es reserva el dret d'utlilitzar qualsevol altre canal de comunicació que consideri oportú per a la difusió d'aquesta activitat.
Mecànica del programa
Per participar al programa els usuaris hauran de seguir la mecànica que s'especifica en les presents bases:

Podran participar al programa totes les persones físiques majors de 18 anys que comptin amb un perfil d'usuari real al programa.

S'exclou de la participació als empleats i familiars de la plantilla d'Eurostars Hotels.

És un requisit obligatori haver-se allotjat en un establiment Eurostars Hotels independentment de la seva ubicació.

Els participants només podran emplenar un qüestionari per reserva realitzada.

El nombre de participacions per part de l'usuari està subjecte al nombre d'estades consumides.

Un mateix hoste pot emplenar dos o més qüestionaris sobre un mateix hotel, sempre que es generin a partir de nombres de reserva diferents.

Els usuaris hauran de respondre a totes les preguntes del qüestionari.

D'entre tots els usuaris que emplenin aquest qüestionari, es seleccionaran 10 guanyadors. El comunicat oficial es realitzarà el 24 de gener de 2022 a través de correu electrònic.

Eurostars Hotels podrà publicar el nom del guanyador als canals de difusió que trobi oportuns.

Eurostars Hotels no es responsabilitza de les fallades informàtiques i/o interrupcions temporals del servei, la presència de virus o d'altres elements que poguessin afectar al servei d'internet i/o al correu electrònic.

Els participants que no compleixin amb les condicions establertes a les presents bases no entraran al programa o seran exclosos del mateix, tenint dret Eurostars Hotels a retirar-los el premi, en cas que haguessin resultat guanyadors.

Amb la seva participació al programa l'usuari està acceptant aquestes condicions.

Mecànica d'avaluació
Per a la selecció dels guanyadors, Eurostars Hotel convoca un jurat format per membres de la plantilla i experts en la matèria, que decidiran en última instància qui són els 10 guanyadors de la posició Hotel Tester 10 de 2022 sobre la base de criteris de raonament i justificació de les respostes; nivell de detall en les opinions; i creativitat en les contestacions.
Premis
El premi per a cadascun dels 10 guanyadors seleccionats pel jurat abans esmentat d'Eurostars Hotels consisteix en deu estades gratuïtes de dues nits en habitació doble AD en qualsevol establiment de la cadena, les quals hauran de consumir-se al llarg de l'any 2022. La reserva queda subjecte a la disponibilitat de l'hotel i a la celebració de possibles esdeveniments en la destinació.

No estan inclosos en el premi els desplaçaments des del lloc d'origen del guanyador i/o acompanyants fins a l'hotel i viceversa, així com tampoc estan incloses les despeses de manutenció (exceptuant l'esmorzar) i qualsevol altra despesa derivada del gaudi del premi.
En general, no està inclòs en el premi cap servei que no s'estableixi de forma expressa a les presents bases.

Possibles taxes turístiques no incloses en l'estada gratuïta. Els ingressos provinents d'aquest impost resten afectats a la dotació dels Fons per al foment del turisme per atendre les finalitats que es determinen per municipi o localitat.

El premi del programa està subjecte a les disposicions legals aplicables i, en particular, a la vigent normativa fiscal, Llei 35/2006, de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis dels Imposts de societats, sobre la Renda de no Residents i sobre el Patrimoni i el Reial decret Legislatiu 4/2004, Text Refós de la Llei de l'Impost de societats, segons redacció donada per la Disposició Final Segona de la Llei 35/2006 i les seves normes de desenvolupament.
Guanyadors del programa
Una vegada verificats els guanyadors, Eurostars Hotels es posarà en contacte amb ells mitjançant un correu electrònic o trucada telefònica en un màxim de 48 hores després que el jurat hagi seleccionat als premiats. El participant guanyador tindrà un màxim de 78 hores per acceptar el premi, des de la seva comunicació. L'acceptació haurà de ser comunicada mitjançant la resposta al mail indicat o la resposta a la trucada telefònica.

En cas que algun dels guanyadors no acceptés el premi o que ho fes fora del termini establert en el paràgraf anterior, es procedirà a nomenar a un altre guanyador seguint el criteri del jurat en termes de qualitat i utilitat de les respostes proporcionades.

Els guanyadors tenen llibertat per decidir quan gaudirien de les seves deu estades al llarg de l'any, encara que aquestes estarien subjectes a la disponibilitat de l'hotel escollit. Els guanyadors no podran repetir la seva estada en un mateix establiment.

Una vegada realitzada la reserva tenint en compte la petició del guanyador i la disponibilitat de l'hotel, el guanyador tindrà dret a anul•lar la seva estada però perdrà el premi, no podent canviar-ho per un altre tipus de regal o servei.
Gaudei del premi
Quan un Hotel Tester 10 Oficial es disposi a fer ús d'una de les seves estades, aquest haurà de notificar-ho al Departament de Qualitat perquè li proporcioni el formulari d'avaluació de l'hotel. Haurà d'emplenar aquest formulari al llarg dels tres dies que durarà la seva estada; si ho completa fora d'aquest termini, la valoració serà considerada nul·la.
Una vegada el formulari s'hagi completat dins d'aquest termini, l'Hotel Tester 10 Oficial haurà de remetre-ho de nou al Departament de Qualitat perquè aquest realitzi l'avaluació de les respostes.
Exclusions i restriccions

Eurostars Hotels es reserva el dret de retirar del programa a qualsevol participant que consideri que no compleix la temàtica o el contingut proposat a l'apartat IV de les presents bases legals.

Queden expressament prohibits i fora del programa aquells participants que mitjançant la seva participació (1) atemptin contra la protecció de la infància, la joventut i la dona; (2) envaeixin o lesionin intimitat de tercers; (3) indueixin, incitin o promoguin qualsevol tipus d'actuacions delictives, denigratòries i/o violentes en qualsevol de les seves formes; (4) incorporin missatges violents o pornogràfics, (5) siguin portadors de virus o qualsevol altre codi informàtic, arxius o programes dissenyats per interrompre, destruir o limitar el funcionament de qualsevol programari, maquinari o equip de telecomunicacions.

Igualment, Eurostars Hotels retirarà del programa a aquells que infringeixin qualsevol de les normatives reguladores del dret, ja siguin de naturalesa civil, penal o de la naturalesa que siguin.

Queden exclosos a participar en el programa els menors d'edat.

Si el participant facilités qualsevol dada falsa, inexacte o incompleta, o si Eurostars tingués motius suficients per sospitar que la informació subministrada és falsa, tindrà dret a retirar del programa al participant, encara que resultés guanyador del mateix.

En general, Eurostars es reserva el dret a retirar del programa a qualsevol participant que utilitzi qualsevol mecanisme enganyós o fraudulent.

Consideracions de caràcter general
La participació al programa suposa l'acceptació de les presents bases íntegrament, en conseqüència, qualsevol manifestació de no acceptació de les mateixes suposarà l'exclusió del participant, i per tant Eurostars Hotels quedarà alliberada de qualsevol obligació que pogués haver contret amb el participant.

Eurostars Hotels es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les condicions del present programa, fins i tot la seva possible anul•lació abans de la data del tancament de la campanya, sempre que existeixin causes justificades, comprometent-se a comunicar amb suficient antelació les noves bases, condicions, o, si escau, l'anul•lació definitiva. Les bases estaran publicades i disponibles al microsite.
Privacitat i seguretat
Com a conseqüència del registre com a concursant al programa l'usuari accepta que les dades personals per ell facilitades o que es facilitin en el futur a través d'aquest servei, siguin objecte de tractament en un fitxer de dades de caràcter personal, el responsable del qual és Eurostars Hotels, amb domicili a aquests efectes al C/ Princesa, 58 principal, 08003 Barcelona. Així mateix, i a l'efecte del que es disposa en l'article 34.i) de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, l'Usuari presta el seu consentiment perquè qualsevol empresa de Grupo HOTUSA pugui utilitzar les seves dades per a la remissió de publicitat i altres promocions comercials mitjançant correu electrònic, SMS, MMS o qualsevol altre mitjà anàleg de qualsevol empresa de Grupo HOTUSA; la realització de concursos amb premi i la subscripció a butlletins informatius de l'anteriorment esmentada companyia. El titular de les dades tindrà en tot moment el dret d'accedir als fitxers automatitzats, podent exercitar els drets de rectificació, cancel•lació i oposició en els termes recollits en la legislació de protecció de dades. A tal fi, el titular de les dades haurà de remetre un correu electrònic des de l'adreça de correu que va utilitzar al moment de la inscripció per a la rectificació, cancel•lació o oposició de les seves dades en el fitxer de Grupo HOTUSA, indicant en qualsevol cas l'actuació que es sol•licita. En cas que l'esmentada adreça de correu electrònic fos inaccessible per a l'usuari, aquest haurà de remetre per correu postal a: a) C/ Princesa, 58 principal, 08003 Barcelona, havent de ser aquesta comunicació, en tots dos casos, carta signada i certificada indicant l'actuació que es sol•licita i la fotocòpia del DNI.